Tassujen yleiskoulutus on ilmaista, eikä jäsenyys ole edellytys koulutuksessa käymiselle. Jos kuitenkin haluat tukea yhdistystämme, se käy helposti liittymällä jäseneksi. Pienryhmissä treenaavilta edellytetään jäsenyyttä.

Miksi kannattaa liittyä jäseneksi?
• Saat kotiisi Tassusanomat -jäsenlehden 2-3 kertaa vuodessa
• Voit samalla halutessasi liittyä Tassujen omalle sähköpostilistalle, jolla informoidaan ajankohtaisista asioista sekä tapahtumista.
• Saat Tassukallion käyttömaksusta tuntuvan alennuksen.
• Kaikki koulutuspaikat ovat käytettävissäsi, kun maksat vuotuisen käyttömaksun. Tassukallion vuosimaksu jäsenille 40,-/agilityharrastajat, 30,-/muut lajit. (Ei-jäsenille 100,-/65,-). Panttia vastaan voit lunastaa avaimen, jolloin voit treenata omatoimisesti milloin haluat.

Jäsenmahdollisuuksia on kolme erilaista:
• Varsinainen jäsen, jolle automaattisesti postitetaan Tassusanomat -jäsenlehti.
• Varsinaisen jäsenen perhejäsen, jolle ei postiteta omaa jäsenlehteä.
• Nuorisojäsen, jossa ikäraja on 18 vuotta.

Liittymisen suoritat maksamalla jäsenmaksun ja lähettämällä oheisen liittymislomakkeen.

Jäsenmaksut:
Varsinainen jäsen 25,00 €
Perhejäsen 13,00 €
Nuorisojäsen (alle 18 v.) 6,00 €

Tassujen jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Loppuvuodesta (1.10.-31.12.) voit liittyä varsinaiseksi jäseneksi puoleen hintaan. Vuosikokous vahvistaa jäsenmaksut aina helmikuussa. Seuraavan vuoden jäsenmaksulaskut lähetetään lehden mukana maalis-huhtikuun aikana.
Tervetuloa Koirakerho Tassut ry:n jäseneksi!
Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä. Yhdistyksen säännöt löydät tämän sivun alalaidasta.

Tule mukaan toimintaan

Viereisellä lomakkeella voit liittyä jäseneksi. Käy ensin maksamassa jäsenmaksu, kopioi maksukuitista arkistointitunnus ja liitä se viestikenttään.
Tilinumero on FI56 5410 0220 2141 37.

Kirjoita viestikenttään myös jäsentyyppi sekä mainitse, jos maksaja on eri kuin jäsen. Näin pystymme helposti yhdistämään maksutiedot oikeaan jäseneen.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste

Laadittu 1.9.2018
Päivitetty 20.9.2018
Päivitetty 7.10.2018

Rekisterinpitäjä
Koirakerho Tassut ry (Y-tunnus: 1848832-3) 25500 Perniö

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Erja Siren, jäsenasiainhoitaja
erja.siren@gmail.com (ensisijainen) puh: +358447724295

Rekisterin nimi
Koirakerho Tassut ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
* jäsenyyksien ylläpito, uusien jäsenten hankinta
* yhteydenpito jäseniin
* jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvotteiden toteuttaminen
* lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien täyttäminen

Rekisterin tietosisältö
Jäseniksi liittyneiden henkilöiden Sukunimi, Etunimi, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymispäivä, laskutus- ja suoritustiedot. Tietoja säilytetään henkilön eroamisvuoden tilinpäätöksen hyväksymiseen asti.

Tietojen käsittelijät
Rekistereihin on pääsy vain Koirakerho Tassut ry:n jäsenasioita hoitavilla henkilöillä sekä Selkotieto Oy:n (y-tunnus: 2041158-7) tietosisällöstä vastaavilla työntekijöillä (NettiJäseri) niiltä osin kuin on tarpeellista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä yhdistyksen www-sivun jäsenhakulomakkeesta sekä sähköpostin kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Koirakerho Tassut ry ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen luovutukset EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle
Jäsentietoja ei luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti (käyttäjätunnukset ja salasanat). Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä tiedon tallennuspaikan käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista/poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista . Tarkistusoikeuttaan voi käyttää lähettämällä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle (sähköposti). Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkistuspyyntöön vastataan noin kuukauden kuluessa.

Säännöt

KOIRAKERHO TASSUT RY – SÄÄNNÖT 16.2.2011

1§  Yhdistyksen nimi on Koirakerho Tassut ja sen kotipaikka on Salo.

2§  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiraharrastusta sekä järjestää mahdollisimman laaja-alaista koiranohjaajakoulutusta.

3§  Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki koiraharrastuksesta kiinnostuneet henkilöt. Yhdistykseen liitytään maksamalla jäsenmaksu. Jäsenmaksu on sama kaikille, mutta helpotuksia voidaan myöntää jäsenille, jotka kuuluvat samaan perheeseen tai nuorisojäsenille.

Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.

Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainituilla erottamisperusteilla. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen, jos jäsen:

1)  on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

2)  on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

3)  ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja yhdistyksen ehtoja.

Ennen maaliskuun loppua pidettävä vuosikokous määrää jäsenmaksun suuruuden kutakin toimintakautta varten.

Yhdistyksen asioita tai omaisuutta hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Tähän hallitukseen vuosikokous valitsee puheenjohtajan, sihteerin sekä 3 – 8 jäsentä ja 2 varajäsentä. Näin saatu hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä rahastonhoitajan, joka voi olla myös hallituksen ulkopuolinen jäsen. Lisäksi vuosikokous valitsee toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys on vaadittaessa suoritettava suljetuin lipuin. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Mikäli hallitus ei ole täysimääräisenä edustettuna, astuu varajäsen(t)en äänioikeus voimaan.

4§  Yhdistyksen toimi- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain ja ne on jätettävä varainhoitokertomuksen ohella ennen helmikuun 25. päivää toiminnantarkastajalle, jonka on esitettävä toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

5§  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6§  Hallituksen tehtävänä on:

1)   edustaa yhdistystä ja ajaa sen asioita

2)   kutsua jäsenet vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin, valmistaa niiden ohjelmat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset

3)   laatia ja esittää vuosikokoukselle kertomus kuluneen vuoden toiminnasta, varainhoitokertomus sekä ehdotus tulevan vuoden tulo- ja menoarvioksi sekä valmistaa vuosikokoukselle esitettävät keskustelukysymykset

4)   käsitellä jäseniksi pyrkivien hakemukset sekä jäsenten rankaisemista koskevat asiat

5)   hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat

6)   johtaa ja valvoa yleensä yhdistyksen toimintaa

7§  Hallitus kutsuu koolle vuosikokouksen tai ylimääräiseen kokouksen. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun vähintään viisi (5) jäsentä sitä perustellen kirjallisesti hallitukselta vaatii.

8§  Yhdistyksen kokouksista ja kokoontumisista on ilmoitettava postitse kullekin jäsenelle tai paikkakunnan lehdessä tai(kka) yhdistyksen omalle ilmoitustaululle kiinnitetyllä ilmoituksella siten, että vuosi- ja ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) ja muut tiedonannot vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain määräykset. Hallitus kokoontuu sovittavana kuukauden päivänä.

9§  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)   kokouksen avaus,

2)   valitaan kokoukseen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

3)   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4)   hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5)   esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto,

6)   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

7)   vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus,

8)   valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet,

9)   valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§  Hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa hyväksytään enemmistön mielipide, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide.

12§  Lahjoituksilla, testamenteilla tai muulla tavoin karttuvat tulonsa yhdistys käyttää vapaasti omiin tarkoituksiinsa päämääriensä edistämiseksi, kuitenkin huomioiden lahjoittajien mahdolliset määräykset.

13§  Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vuosi- tai ylimääräisen kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut.

14§  Yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä päätös, jos purkamispäätöstä kannattaa vähintään ¾ läsnäolevista jäsenistä, ja jos päätös tehdään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa.

15§  Jos yhdistyksen toiminta purkautuu, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaan johonkin koira-asiaa edistävään tarkoitukseen.

16§  Muuten noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

Liity jäseneksi


    Lähettämällä liittymislomakkeen hyväksyt, että yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) tallennetaan jäsenrekisteriimme. Tietoja käytetään laskutukseen ja tiedottamiseen. Emme luovuta tietoja suoramarkkinoinnin käyttöön.